Avís Legal

La present informació i avís (d'ara endavant, "Avis Legal") regula les condicions d'ús del servei d'accés i utilització del web EAP Dreta Eixample, SLP.

Informació general

Aquesta web és titularitat d'EAP Dreta Eixample, SLP (d'ara endavant "el titular"); que té el seu domicili social al Carrer Roger de Flor, 194-196 de 08013 Barcelona; amb CIF número B63016752 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.
Responsable mèdic de comunicació, Dr. Daniel Planchuelo Calatayud, número de col·legiada 43.096 de Barcelona.

Propietat intel·lectual

El contingut del present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual (inclosos textos, imatges, vídeos, documentació i qualsevol altre material que aparegui) i pertanyen al titular o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. L'ús del web atribueix la condició d'usuari del web (d'ara endavant L'usuari) i implica l'acceptació plena de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avis Legal en la versió publicada pel titular en el moment mateix en què l'usuari accedeixi a la web.

Condicions d'ús, responsabilitat i exclusió de garanties

Els continguts de la web hauran de ser utilitzats de forma correcta i lícita per l’usuari i, en particular queda obligat a utilitzar els esmentats continguts de forma diligent, correcta i lícita. No podran fer-se servir els continguts de forma contrària al vigent Codi Penal, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic. El titular es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís la presentació i els serveis del web, així com les condicions requerides per a la seva utilització, quan sigui convenient per a la seva millor prestació. Aquest web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals el titular no té cap control, no assumint cap responsabilitat ni compromís sobre la política de privades i informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s'inclogui o s'ofereixi. Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts llevat que es compti amb l'autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits. El titular no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions del sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. El titular es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Política de privacitat

El titular assumeix treballar per protegir la privacitat dels usuaris d'aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. L'usuari, una vegada hagi utilitzat el web i/o qualsevol dels serveis oferts, comporta l'acceptació de la Política de privacitat. Informem que hi poden haver enllaços del nostre web a altres webs , i el titular no controla el contingut dels webs tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquests webs. Tot i que la finalitat d'aquest lloc web no és la recollida de dades dels usuaris i, segons el Reglament europeu 2016/679, de 27 de juny, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per totes les disposicions estatals i autonòmiques que desenvolupen l’ordenament sanitari i els de l’usuari de la sanitat pública, s’informa que: Tota persona afectada pel tractament de les seves dades de caràcter personal per part de l’EAP Dreta de l’Eixample podrà fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament i portabilitat segons preveu la norma davant del: dpd@eapdretaeixample.cat o Delegat de Protecció de Dades de l’EAP Dreta de l’Eixample al carrer Roger de Flor, 194-196. 08013 Barcelona.